Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem wypożyczalni jest Marta Czerwińska prowadząca działalność pod nazwą:
STUDIO ACTIFF Marta Czerwińska
Ul. Klonowa 11
32-087 Zielonki
NIP: 547-160-69-34
rach. bankowy:
mBank 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610
ING Bank Śląski 77 1050 1445 1000 0097 4778 8231
Santander 33 1090 2590 0000 0001 4974 6160

1.2. Wypożyczalnia mieści się w Krakowie, przy ul. Gdyńskiej 31

1.3. Niniejszy regulamin jest udostępniany każdorazowo przy podpisywaniu Umowy Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.

 

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt turystyczny nowy lub używany w oparciu o UMOWĘ NAJMU.

2.2. REZERWACJA
Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zamieszczonego na stronie www.wypozyczalnia.actiff.pl, mailowo pisząc na adres: wypozyczalnia@actiff.pl lub telefonicznie pod numerem 605 326 306.

2.3. POTWIERDZENIE REZERWACJI
Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, należy (do wyboru):

a) wpłacić opłatę aktywującą rezerwację (zadatek) w wysokości 50 zł na konto: 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610 w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia. Po podpisaniu Umowy Najmu opłata aktywująca rezerwację zostanie wliczona w poczet kaucji. Po zaksięgowaniu wpłaty Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową;

lub

b) potwierdzić drogą mailową, iż w razie rezygnacji z wypożyczenia zarezerwowanego sprzętu w terminie późniejszym niż 5 dni przed ustalonym terminem wypożyczenia, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty 50 zł tytułem rezygnacji (opłata rezerwacyjna)

2.4. ANULOWANIE REZERWACJI
Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 5 dni przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu.
Wówczas, w przypadku dokonywania rezerwacji zgodnie z pkt. 2.3.a) opłata aktywująca rezerwację jest zwracana. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek nie jest zwracany również w przypadku braku odbioru sprzętu w umówionym terminie.
W przypadku rezerwacji zgodnie z pkt. 2.3.b) Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł w terminie 48 godzin na rachunek bankowy Wypożyczalni, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie późniejszym niż 5 dni przed planowana datą wypożyczenia.

2.5. CZAS NAJMU
Minimalny czas najmu to 1 doba (24 godziny). Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu. Dopuszcza się możliwość przekroczenia terminu zwrotu o maksymalnie dwie godziny. Po upływie tego czasu naliczona zostanie opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia na kolejną dobę zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. W przypadku weekendów minimalny czas najmu wynosi 2 doby – wówczas wypożyczamy sprzęt w piątki popołudniu a zwrot następuje w poniedziałek do południa. Zarówno wypożyczenie, jak zwrot sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni, w ustalonych indywidualnie godzinach. Za porozumieniem obu stron możliwy jest odbiór i zwrot sprzętu w innym miejscu. Potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu jest Umowa Najmu. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

2.6. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy przedstawić ważny dokument ze zdjęciem wydany w Polsce oraz wpłacić kaucję (pomniejszoną o opłatę aktywującą rezerwację). Kwota za najem sprzętu pobierana jest przy jego oddaniu. Stawki za wypożyczenie oraz wysokość kaucji podane są w Cenniku Wypożyczalni. W przypadku nie posiadania ważnego dokumentu wydanego w Polsce kaucja ustalana jest indywidualnie przez Wypożyczalnię i wynosi równowartość wypożyczanego sprzętu.

2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT
Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia wraz ze sprzętem udostępnia instrukcję, z którą Najemca zobowiązuje się zapoznać. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

2.8. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA
W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu.

2.9. ZWROT SPRZĘTU
Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie. Zwrot kaucji następuje gotówką lub przelewem na konto Najemcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego zostanie pobrana opłata na poczet czyszczenia w wysokości od 20 do 40 zł. Opłata będzie potrącona z kaucji w dniu zwrotu sprzętu.
W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 % stawki dziennej (liczonej od stawki wypożyczenia na 1 dzień) pomnożonej przez liczbę dni zwłoki. Kwota kary zostanie doliczona do kwoty za wypożyczenie. Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą w dniu zwrotu sprzętu.

2.10. PŁATNOŚCI
Płatność za najem sprzętu odbywa się gotówką, kartą płatniczą lub w postaci przedpłaty przelewem, przy czym w chwili zwrotu sprzętu cała kwota powinna być zaksięgowana na rachunku Wypożyczalni. Kaucja płatna jest gotówką lub w formie przedpłaty przelewem.

 

3. AWARIE I USZKODZENIA SPRZĘTU

3.1. AWARIE SPRZĘTU
W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Najemcę, zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia sposobu postępowania. Najemca nie może wykonywać napraw sprzętu samodzielnie.

3.2. USZKODZENIA LUB UTRATA SPRZĘTU
W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/zgłoszenia utraty. W pierwszej kolejności na poczet naprawy lub zakupu sprzętu zostaną zaliczone środki zdeponowane w formie kaucji. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ustalenia wysokości szkody w terminie do 14 dni od dnia odbioru od Najemcy uszkodzonego sprzętu lub zgłoszenia jego utraty. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody. W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody będą wyższe niż kwota kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić Wypożyczalni brakującą część kwoty w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.

 

4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

4.1. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem danych osobowych klientów i użytkowników strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl jest Marta Czerwińska, zamieszkała w Zielonkach, ul. Klonowa 11.

4.3. Klienci i użytkownicy strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez STUDIO ACTIFF Marta Czerwińska w celu:
– zawarcia i wykonania Umowy Najmu sprzętu turystycznego
– przekazywania informacji dotyczących usług i produktów Wypożyczalni

4.4. Klientom i użytkownikom strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich uzupełniania, poprawiania oraz wniesienia żądania zaniechania przetwarzania i usunięcia danych osobowych.

4.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.

Kontakt
Adres

ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków

Parking! w godzinach 8-16.00 prosimy o parkowanie poza ogrodzeniem. W pozostałych godzinach można parkować bezpośrednio przed magazynem.

Dane kontaktowe

e-mail: wypozyczalnia@actiff.pl
www.facebook.com/WypozyczalniaActiff
kom. 605 326 306

Rachunek bankowy:
Mbank 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610
ING Bank Śląski 77 1050 1445 1000 0097 4778 8231
Santander 33 1090 2590 0000 0001 4974 6160

Godziny otwarcia

Godziny pracy dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, prosimy więc o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na wypożyczenie/zwrot sprzętu.

Formularz

 

    Zgadzam się z polityką prywatności

    * pole obowiązkowe

    Korzystając ze strony akceptujesz naszą politykę prywatności. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close