Polityka prywatności

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane poniżej jako “RODO”.

Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: STUDIO ACTIFF Marta Czerwińska, z siedzibą w Zielonkach, 32-087, przy ul. Klonowej 11, NIP: 547-160-69-34, REGON: 120143028

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.
W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Klonowa 11, 32-087 Zielonki lub email: marta.czerwinska@actiff.pl

3. Cel przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń,
 • marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę,
 • w celach statystycznych i analitycznych przeprowadzanych samodzielnie przez Administratora,
 • w celach archiwizacyjnych,
 • dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa:

 • dane osobowe, jak np. imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail: na potrzeby realizacji umowy, obsługi przed i posprzedażowej, marketingu produktów i usług Administratora oraz ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
 • numer dokumentu tożsamości: na potrzeby ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
 • NIP, nazwa i siedziba firmy: na potrzeby rozliczeń podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
 • informacje o zakupionych towarach i zrealizowanych usługach: dla celów statystycznych i analitycznych

5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:

 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe,
  usługi IT, usługi prawne, usługi marketingowe,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe. 

7. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. Uprawnienia posiadacza danych.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
 • do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: marta.czerwinska@actiff.pl

9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi, podanie danych, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Dobrowolne jest również podanie numeru dokumentu tożsamości, jednakże z uwagi na charakter prowadzonej działalności, a w szczególności ewentualną konieczność ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń, jego niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.wypozyczalnia.actiff.pl wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Dane te są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby komunikacji z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość. Niepodanie tych danych uniemożliwia kontakt z Państwem.

10. Sposób pozyskiwania danych osobowych / pliki cookies
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, drogą mailową lub telefoniczną.  
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową Administratora i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony www.wypozyczalnia.actiff.pl. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu obsługi strony internetowej i dla potrzeb analitycznych. W każdym momencie mogą Państwo samodzielnie zblokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. 

11. Środki ochrony danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji założeń zawartych w umowie lub dokonania transakcji zakupu/sprzedaży nie potwierdzanej umową. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Inne strony internetowe
W ramach strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl oraz www.actiff.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.  

13. Zmiana przepisów.
W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.

Kontakt
Adres

ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków

Parking! w godzinach 8-16.00 prosimy o parkowanie poza ogrodzeniem. W pozostałych godzinach można parkować bezpośrednio przed magazynem.

Dane kontaktowe

e-mail: wypozyczalnia@actiff.pl
www.facebook.com/WypozyczalniaActiff
kom. 605 326 306

Rachunek bankowy:
Mbank 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610
ING Bank Śląski 77 1050 1445 1000 0097 4778 8231
Santander 33 1090 2590 0000 0001 4974 6160

Godziny otwarcia

Godziny pracy dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, prosimy więc o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na wypożyczenie/zwrot sprzętu.

Formularz

 

  Zgadzam się z polityką prywatności

  * pole obowiązkowe

  Korzystając ze strony akceptujesz naszą politykę prywatności. Więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close