tel.: 605 326 306 e-mail: wypozyczalnia@actiff.pl

Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem wypożyczalni jest Marta Czerwińska prowadząca działalność pod nazwą:
STUDIO ACTIFF Marta Czerwińska
Ul. Klonowa 11
32-087 Zielonki
NIP: 547-160-69-34
rach. bankowy: 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610

1.2. Wypożyczalnia mieści się w Krakowie, przy ul. Piaszczystej.

1.3. Niniejszy regulamin jest udostępniany każdorazowo przy podpisywaniu Umowy Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.

 

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt turystyczny nowy lub używany w oparciu o UMOWĘ NAJMU.

2.2. REZERWACJA
Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zamieszczonego na stronie www.wypozyczalnia.actiff.pl, mailowo pisząc na adres: wypozyczalnia@actiff.pl lub telefonicznie pod numerem 605 326 306.

2.3. POTWIERDZENIE REZERWACJI
Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, należy wpłacić opłatę aktywującą rezerwację (zadatek) w wysokości 50 zł na konto: 20 1140 2004 0000 3502 4045 4610 w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia. Po podpisaniu Umowy Najmu opłata aktywująca rezerwację zostanie wliczona w poczet kaucji. Po zaksięgowaniu wpłaty Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową.

2.4. ANULOWANIE REZERWACJI
Anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 5 dni przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu; wówczas opłata aktywująca rezerwację jest zwracana. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek nie jest zwracany również w przypadku braku odbioru sprzętu w umówionym terminie.

2.5. CZAS NAJMU
Minimalny czas najmu to 1 doba (24 godziny). Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu. Dopuszcza się możliwość przekroczenia terminu zwrotu o maksymalnie dwie godziny. Po upływie tego czasu naliczona zostanie opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia na kolejną dobę zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. Zarówno wypożyczenie, jak zwrot sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni, w godzinach jej otwarcia. Potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu jest Umowa Najmu i dowód wpłaty. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

2.6. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy przedstawić dwa dokumenty ze zdjęciem, wpłacić kaucję zwrotną (pomniejszoną o opłatę aktywującą rezerwację) oraz kwotę za wynajem za cały okres wypożyczenia. Stawki za wypożyczenie oraz wysokość kaucji podane są w Cenniku Wypożyczalni. Płatność odbywa się gotówką lub w postaci przedpłaty przelewem, przy czym w chwili odbioru sprzętu cała kwota powinna być zaksięgowana na rachunku Wypożyczalni. Kwoty za wypożyczenie nie podlegają zwrotowi.

2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT
Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia wraz ze sprzętem udostępnia kopię instrukcji, z którą Najemca zobowiązuje się zapoznać. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

2.8. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA
W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu.

2.9. ZWROT SPRZĘTU
Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt czysty, w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie. Zwrot kaucji następuje w taki sam sposób w jaki została wpłacona: gotówką lub przelewem na konto Najemcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego zostanie pobrana opłata na poczet czyszczenia w wysokości od 20 do 40 zł. Opłata będzie potrącona z kaucji w dniu zwrotu sprzętu.
W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 % stawki dziennej (liczonej od stawki wypożyczenia na 1 dzień) pomnożonej przez liczbę dni zwłoki. Kwota kary zostanie rozliczona z kaucji a w przypadku przekroczenia wartości kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką w dniu zwrotu sprzętu.

 

3. AWARIE I USZKODZENIA SPRZĘTU

3.1. AWARIE SPRZĘTU
W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Najemcę, zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia sposobu postępowania. Najemca nie może wykonywać napraw sprzętu samodzielnie.

3.2. USZKODZENIA LUB UTRATA SPRZĘTU
W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/zgłoszenia utraty. W pierwszej kolejności na poczet naprawy lub zakupu sprzętu zostaną zaliczone środki zdeponowane w formie kaucji. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ustalenia wysokości szkody w terminie do 10 dni od dnia odbioru od Najemcy uszkodzonego sprzętu lub zgłoszenia jego utraty. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody. W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody będą wyższe niż kwota kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić Wypożyczalni brakującą część kwoty w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.

 

4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

4.1. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem danych osobowych klientów i użytkowników strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl jest Marta Czerwińska, zamieszkała w Zielonkach, ul. Klonowa 11.

4.3. Klienci i użytkownicy strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez STUDIO ACTIFF Marta Czerwińska w celu:
- zawarcia i wykonania Umowy Najmu sprzętu turystycznego
- przekazywania informacji dotyczących usług i produktów Wypożyczalni

4.4. Klientom i użytkownikom strony internetowej www.wypozyczalnia.actiff.pl przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich uzupełniania, poprawiania oraz wniesienia żądania zaniechania przetwarzania i usunięcia danych osobowych.

4.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.